Privacybeleid

SU SUIS Studio verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

We verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • afhandelen van de betaling
  • contact opnemen indien nodig voor de uitvoering van onze diensten
  • afleveren van goederen en diensten
  • informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

We werken met een beveiligde internetverbinding, betalingsgegevens worden niet opgeslagen en persoonlijke informatie is vertrouwelijk.

We verkopen jouw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

We maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, cookies of vergelijkbare technieken. 

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en/of te voldoen aan toepasselijke administratieve verplichtingen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SU SUIS Studio en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar bonjour@susuisstudio.nl.  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via bonjour@susuisstudio.nl

Contactgegevens:

Website: https://www.susuisstudio.nl
Email: bonjour@susuisstudio.nl

Bezoekadres:
Su Suis Studio
Bakkerstraat 11 B
6811 EG Arnhem

Postadres:
Su Suis Studio
Deurloo 28 
6826 VD Arnhem